La Processó del Sant Enterrament

La processó del Sant Enterrament surt el Divendres Sant amb els passos que escenifiquen la Mort de Jesús, més el del Crist Jacent del Sant Sepulcre de la Catedral, acompanyat de natzarens, penitents i magdalenes.

La possible explicació d’aquest fet la trobem en el testament que el dimarts dia 28 de gener del 1550 atorgà el canonge de la Seu de Tortosa, Jaume Forcadell, nascut a Ulldecona, davant del notari Joan Puigvert. El canonge disposa en el seu testament, entre altres coses, que: “…a lahor e glòria de nostre Senyor Déu Jesucrist e de la Sacratíssima Verge Maria mare sua, advocada de tota la cristiandat y en remissió de mos pecats y salut de la ànima mia y de tots fells defunts, instituesch e vull e man, que perpètuo sia feta e ordenada una professó general quiscun any lo dia del divendres sant a la hora de la oració, la qual partischa de la Seu de Tortosa…”.
Per a què aquesta processó tingués la continuïtat desitjada, llegà als seus companys del Capítol de la Seu de Tortosa una pensió anual, censals, i les quantitats necessàries de la seva herència, per sufragar les despeses de l’esmentat acte públic. Per tant, podem veure com a mitjan segle XVI un canonge de la Seu de Tortosa va establir, mitjançant les disposicions del seu testament, que fos celebrada una processó cada Divendres Sant, organitzada pels canonges de la Seu i amb sortida des de la Catedral, la qual cosa pot fer pensar que l’actual processó sigui hereva d’aquella que instituí el canonge Jaume Forcadell l’any 1550, encara que el mateix testament dóna a entendre que ja abans, Jerònima-Tomasa Riquer, muller de Lluís Oliver de Boteller, vescomte de Castellbò, ja havia fet celebrar una mena de processó cada Divendres Sant. La possible (i relativa) continuïtat entre la processó fundada pel canonge Forcadell i l’actual del Divendres Sant pot quedar demostrada amb dos fets coincidents i significatius: el punt de sortida és la Catedral i l’entitat organitzadora fins l’any 2005 fou el Capítol de la Seu, tal com demanava el canonge en el seu testament.

A partir de l’any 2006 la processó és fa càrrec de l’Agrupació de Confraries.